Home > Holodomor2013 | Ukrainophobia | Demjanjuk | d&d (Furman, Odynsky, Katriuk) | Zuzak Letters |

Ukrainian Canadian Congress | 11Apr2013 | Paul Grod
http://www.ucc.ca/2013/04/14/cmhr-promise-made-promise-broken/

UKRAINIAN CANADIAN COMMUNITY COMMEMORATES
10TH ANNIVERSARY OF ASPER COMMITMENT:
UCC CALLS UPON RIGHTS MUSEUM TO LIVE UP TO COMMITMENT

Winnipeg, Manitoba-April 11, 2013 -- Ten years ago today, Dr. Israel Asper, made a commitment to the Ukrainian Canadian Congress (UCC) to feature the Holodomor and Canada's First National Internment Operations (WW1 internment) very clearly, distinctly and permanently in the Canadian Museum for Human Rights.

The Ukrainian Canadian Congress agreed to become a founding member and support this museum based on the assurances received in the Asper letter. As currently presented in the Museum design, these commitments are not being upheld. The key human rights stories that affected millions of Canadians of Central and Eastern European origin have either been ignored or minimalized. We call upon the museum management and its Board of Trustees to honour and live up to the original commitments.
 
Specifically, the story of Canada's WW1 internment operations will not be presented in a permanent exhibit, instead it will be referenced with a nondescript picture in the museum. During Canada's WW1 internment operations (1914-20), thousands of Ukrainians and other Eastern Europeans were interned as "enemy aliens" in 24 Canadian labour camps, tens of thousands more were disenfranchised and Winnipeg was a "receiving station" for these "enemy aliens" during the First World War period. These operations set the precedent for other human rights abuses in Canada, including the Japanese internment during WW2 and the Chinese head tax.
 
Even more disparaging, the subject of the Holodomor, is relegated to a minor panel in a small obscure gallery near the museum's public toilets. This is offensive, intolerable and jeopardizes the credibility of the museum to provide a balanced and objective perspective of key Canadian and global human rights stories.   The Holodomor is the lens through which the museum can teach the crimes of communism which were responsible for the subjugation, persecution and destruction of tens of millions of people. Moreover, millions of Canadians have a personal connection to these crimes of communism, yet there is no mention of the crimes of communism in the museum.
 
The Holodomor further can teach and sensitize visitors about the use of food as a weapon to oppress and destroy a people. It can engage visitors to stand up and oppose similar human rights abuses taking place today in other parts of the world such as Somalia and Ethiopia.
 
It is not too late to correct these fundamental oversights and make the museum the success we all want it to be. We are asking the museum board to live up to these commitments and establish in the museum:
 
•    An exhibit to the WW1 internment operations; and
•    A gallery to the Holodomor which will serve as a lens to educate visitors about the crimes of communism and the use of food as a weapon to destroy a people.
 

10-РІЧЧЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ АСПЕРА
КОНҐРЕС ЗАКЛИКАЄ МУЗЕЙ ПРАВ ЖИТИ ЗГІДНО ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ
  
11 квітня 2013 р.- Вінніпег -- У цей день десять років тому д-р Ізраель Аспер взяв на себе зобов'язання перед Конґресом Українців Канади (КУК) висвітлити Голодомор і Перші національні операції по інтернуванню (інтернування під час І Світової війни) дуже чітко, ясно і постійно в Канадському Музеї Людських Прав.
 
Конґрес Українців Канади погодився стати членом-засновником музею і підтримувати цей музей грунтуючись на запевненнях, отриманих в листі Аспера. Як виявилось недавно, під час призентації дизайну музею, ці зобов'язання не дотримуються. Ключові людські історії, які зачепили мільйони канадців, іммігрантів з Центральної та Східної Європи, або були проігноровані, або мінімалізовані. Ми закликаємо керівництво музею та його Раду піклувальників поважати і жити у відповідності з раніше взятими зобов'язаннями.
 
Зокрема, історія канадських операцій по інтернуванню під час І Світової війни не буде висвітлена в постійній експозиції, натомість в музеї буде згадка з непоказною картиною про цю подію. В ході операцій по інтернуванню під час І Світової війни (1914-20 рр.) тисячі українців та інших східних європейців були інтерновані як "ворожі іноземці" у 24 канадські трудові табори, десятки тисяч були позбавлені громадянських прав і Вінніпег був "приймаючою станцією" для цих "ворожих іноземців". Ці операції встановили прецедент для інших порушень прав людини в Канаді, включно з інтернуванням японців під час ІІ Світової війни та запровадженням китайського податку за голову.
 
Ще більш зневажливо класифікується в музеї тема Голодомору, якій відводиться незначна панель в малій, затемненій галереї поблизу низки громадських музейних туалетів. Це образливо, нестерпно і ставить під загрозу довіру до музею щодо забезпечення збалансованої та об'єктивної точки зору ключових канадських і глобальних людських правових історій. Голодомор є лінзою, через яку музей може навчати про злочини комунізму, що був відповідальний за підкорення, переслідування і знищення десятків мільйонів людей. Більше того, мільйони канадців мають особисті історії, пов'язані із злочинами комунізму, але про це в музеї немає згадки.
 
Виставка про Гoлодомор в подальшому може навчати та інформувати відвідувачів про використання їжі в якості зброї для придушення і знищення людей. Вона зможе заохочувати відвідувачів виступати проти схожих порушень прав людини, що спостерігаються сьогодні в інших частинах світу, таких як Сомалі та Ефіопія.
 
Ще не надто пізно, щоб виправити ці фундаментальні упущення і зробити музей успішним, яким ми всі його хочемо бачити. Ми просимо керівництво музею жити у відповідності раніше взятими зобов'язаннями і влаштувати в музеї:
 
•    Виставку про операції по інтернуванню під час І Світової війни;
•    Галерею Голодомору, яка буде служити об'єктом розповіді відвідувачам про злочини комунізму та використання продовольства в якості зброї для знищення людей.

UCC Media Contact:
Darla Penner
Telephone: (204) 942-4627
Email: [email protected]
Website: http://www.ucc.ca
 
Дарла Пеннер
пресовий референт Конґресу Українців Канади
телефон: (204) 942-4627
мобільний: (204) 297-2322
електронна адреса: [email protected]
інтернет-сторінка: http://www.ucc.ca