WiZeus > Religious Affairs | Katriuk2012 | Video Links | Perfidy | Book Reviews >

Kozarljuk | 28Aug2013 | Yevhen Konovalets [34:11, Ukr]
http://www.youtube.com/watch?v=kVYRy9DwkiU

Yevhen Konovalets: life, given to the Nation
Євген Коновалець: життя, віддане за Націю


taras Kozarljuk631 videos

Published on 28 Aug 2013

[Yevhen Mikhailovych Konovalets (born 14Jun1891, Zashkiv, Zhovkivsky raion, Lviv oblast -- died 23May1938, Rotterdam, Netherlands) was a colonel in the UNR Army, commander UVO, head of the Leadership of Ukrainian Nationalists (from 1927), first head of OUN. From December 1922, Konovalets lived in exile in Czechoslovakia, Germany, Switzerland and Italy.]

Євге́н Мих́айлович Конова́лець (* 14 червня 1891, Зашків, Жовківський район, Львівська область — † 23 травня 1938, Роттердам, Нідерланди) — полковник Армії УНР, командант УВО, голова Проводу українських націоналістів (з 1927), перший голова ОУН. Із грудня 1922 року Коновалець мусив жити в еміграції у Чехо-Словаччині, Німеччині, Швейцарії та Італії.

[In November 1927, on the initiative of Konovalets at one of the UVO meetings, it was decided to create a single revolutionary-political organization, whose activity would be based on a nationalistic ideology and would be spread to all Ukrainian territory. At the First Congress of Ukrainian Nationalists in Vienna from 28Jan-03Feb1929, the Organization of Ukrainian Nationalists [OUN] was formed, of which Konovalets was elected as head.]

У листопаді 1927 за ініціативою Коновальця на одній з нарад УВО було вирішено створити єдину революційно-політичну організацію, діяльність якої ґрунтувалася б на націоналістичній ідеології та поширювалась на всі українські землі. 28 січня — 3 лютого 1929 на Першому Конгресі Українських Націоналістів у Відні було створено Організацію Українських Націоналістів, головою проводу якої було обрано Коновальця.

[The activity of Konovalets in expanding OUN, which enjoyed ever-increasing support of Ukrainian youth, demands to discuss the Ukrainian question at the League of Nations and continuing efforts to establish a nationalistic underground in the UkrSSR, raised great concern within the Bolshevik leadership inMoscow. On 23May1938, Konovalets died in  Rotterdam (Holland) as  a result of a spetz-action carried out by the organs of the NKVD of the USSR. The assassination of Konovalets was carried out by NKVD agent Pavlo Sudoplatov (later the head of the Intelligence-Diversionary section of the NKVD of the USSR,general of the KGB). He managed to gain the confidence of Konovalets, who believed in the existence of a strong underground in the USSR. In line with the fictitious NKVD legend, this "illegal grouping"was "promoted"  by Sudoplatov under the pseudonym "Paulus Valiukh".]

Діяльність Коновальця з розбудови ОУН, яка користувалась всезростаючою підтримкою української молоді, намагання поставити українське питання у Лізі Націй та постійні заходи з налагодження націоналістичного підпілля в УРСР, викликали занепокоєння у більшовицького керівництва в Москві. 23 травня 1938 Коновалець загинув у Роттердамі (Голландія) в результаті спецоперації проведеної органами НКВС СРСР. Вбивство Коновальця виконав співробітник НКВС Павло Судоплатов (пізніше — керівник розвідувально-диверсійного управління НКВС СРСР, генерал КДБ). Він зумів увійти в довіру до Коновальця, який вірив в існування в СРСР міцного підпілля. Це нелегальне угрупування й представляв, за придуманою НКВД легендою Судоплатов під псевдонімом Павлусь Валюх.

[Stalin was personally informed of this. In November 1937, Stalin met with Sudoplatov and and tasked him to develop a plan to "neutralize" the OUN leadership. Within a week, Sudoplatov presented his plan in the Kremlin to Stalin, head of the NKVD Yezhov and the head of TsVK of the UkrSSR Petrovsky. The latter reported that Konovalets was prescribed a death sentence in absentia. On 23May1938 in the Rotterdam cafe "Atlanta", Sudoplatov delivered a explosive bomb camoflaged  by KGB experts under a container of candies with Ukrainian ornaments as a present "from friends". When the container was placed into a horizontal position, it exploded.]

Про це інформували особисто Сталіна. У листопаді 1937 Судоплатова прийняв особисто Сталін й поставив задачу розробити план нейтралізації керівництва ОУН. Через тиждень у Кремлі Судоплатов доповів план Сталіну, керівнику НКВС Єжову та голові ЦВК УРСР Петровському. Останній заявив, що Коновальцю заочно винесений смертний вирок.23 травня 1938 Павло Судоплатов передав у Роттердамі в кафе готелю Атланта вибухівку, закамуфльовану підривниками НКВС під коробку цукерок з українським орнаментом як подарунок від друзів. Після того як коробка була перевернута у горизонтальне положення, вона вибухнула.

[Konovalets is buried in the Krosweik Cemetery in Rotterdam.]

Похований на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі.COMMENTS:

taras Kozarljuk:

Євген Коновалець

1. У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю.

2. Як не буде в нас сили, не осягнемо нічого, хоч би все найкраще для нас складалося. Як жеж будемо мати силу, тоді вийдемо побідно з найгіршого лихоліття і здобудемо все, що нам треба.

3. Волі українського народу до самостійного життя не знищать ні ворожі тюрми, ні заслання, бо Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців.