WiZeus > Religious Affairs | Katriuk2012 | Video Links | Perfidy | Book Reviews >

Kozarljuk | 26Aug2013 | Curzon line [01:28:03, Ukr]
http://www.youtube.com/watch?v=BVzFqMTaFxA

Curzon line: Ukrainian Insurgent Army (UPA)
Закерзоння - Українська повстанська армія (УПА)taras Kozarljuk631 videos

Published on 26 Aug 2013

[Zacurzonnia -- is the academic-popularized name for Ukrainian ethnic territories located to the west of the Curzon line.]

Закерзоння - українська повстанська армія. історія нескорених Закерзо́ння — науково-публіцистична назва українських етнічних територій, розташованих на захід від лінії Керзона.

[To these lands belong Lemkivschyna, Pidljashia, Posjannia, Sokalschyna, Ravschyna and Kholmschyna. Overall area of Zacurzonnia is approximately 19,500 sq. km, on which lived over 700,000 Ukrqainians before deportation. During October 1944 to September 1946, according to Polish sources, 482,000 people were deported to Ukraine (then the UkrSSR within the USSR) and about 160,000 [to north-western Poland] as a result of Operation "Visla". In north-central Pidljashia about 200,000 Ukrainians were left untouched, because of weak nationalistic awareness, or they were classified as Belarusians as in later times. Northern Pidljashia was left untouched because many Ukrainians classified themselves as Belorusians, who were not subject to deportation. According to the terms of the Soviet-Polish agreement from 16Aug1945 (slightly changed in the Soviet-Polish agreement of 1951), these historically Ukrainian lands were ceded to Poland.]

До цих земель належать Лемківщина, Підляшшя, Посяння, Сокальщина, Равщина і Холмщина. Загальна площа Закерзоння становить бл. 19,5 тис. км, на якій проживало до виселення понад 700 000 українців. Протягом жовтня 1944 — серпня 1946, за даними польських джерел, до України (тоді — УРСР у складі СРСР) було виселено 482 тис. осіб,та бл. 160 тис. в результаті операції Вісла.На центрально - північному Підляшші залишилося ще близько 200 тис. українців не затронутих переселенням, бо тут була розмита їх національна свідомість, або ж їх зараховували до білорусів як і в пізніші часи. Північне Підляшшя виселення в основному обійшли стороною, оскільки багато українців назвалися білорусами, які не підлягали депортації.За умовами радянсько-польського договору від 16.08.1945 (незначно змінені радянсько-польським договором 1951) ці споконвічні українські землі відійшли до Польщі.

[In 1947 the Polish communist regime perpetrated one of its bloodiest crimes against the Ukrainian population of Zacurzonnia called Operation "Visla", as a result of which about 160,000 Ukrainians were forcibly deported from their historical lands in northern and western Poland. The Ukrainian nationalist underground and UPA fought bitterly against the anti-Ukrainian terror of the Polish government by carrying out military operations against Polish forces until the end of 1947.]

В 1947 польський комуністичний режим вчинив один з своїх найкривавіших злочинів проти українського населення закерзоння, провівши операцію Вісла, внаслідок якої бл. 160 тис. українців були насильно вивезені з батьківських земель на терени північної та західної Польщі. З антиукраїнським терором польського уряду рішуче боролося українське націоналістичне підпілля і Українська Повстанська Армія, яка вела бойові операції проти польських каральних частин у Закерзонні до кінця 1947.

Lazar Kaganovych issued a decree on the forceable [Lazar Moisevych Kaganovych -- a Jewish Criminal  and one of the organizers of the Ukrainian 1932-1933 genocide which claimed approximately 76 million lives -- was the USSR overseer of "Operation Visla".deportation  of the population of Westerm Ukraine, which was carried our 21 October [1947?]; "Concerning deportation from the western oblasts of the UkrSSR to Russian oblasts in Karaganda, Archanhelsk,Volohod, Kemerov, Kirov, Sverdlovsk, Tumen, Cheljabinsk." Operation "West" began on 21 October [1947?] at 6:00 AM. Deputy Minister of Internal Affairs of the UkrSSR, Dyatlov commanded the operation. During that day, 26,644 families totalling 76,192 persons including 18,866 men, 35,152 women and 22,174 children  were deported.]

Ла́зар Мойсе́йович Каганович еврей Злочинець, один з організаторів геноциду українців 1932—1933 років коли загинуло близько 7 млн Українців [Керівник від СРСР акції Вісла —
Лазар Каганович примусове виселення населення Західної України, проведене 21 жовтня ухвалила указ Про виселення із західних областей УРСР до областей: Карагандинської, Архангельської, Вологодської, Кемеровської, Кіровської, Свердловської, Тюменської, Челябінської .
Операція Захід розпочалася 21 жовтня, о 6 ранку. Командував нею заступник міністра внутрішніх справ УРСР Дятлов. Протягом доби виселили 26 644 родини, загалом 76 192 осіб: 18 866 чоловіків, 35 152 жінки та 22 174 дитини.

[The Ukrainian village Pavlokoma streched along the Sian river valley 40 miles west of Peremyshyl (now it is Zheshuvski povit Subcarpathian military region of Poland). The first written mention of the village is dated 13 October 1441. Documents show that already in 1595 a church parish of the Eastern Rite existed there. "Now this will be Poland" according to the Home Army headed by Josef Biss (pseudonym Vatslav). Polish attack, the victims of which were 366 Ukrainians.]

Українське

Село Павлокома простяглося у долині Сяну за 40 км на захід від Перемишля (зараз це Жешувський повіт Підкарпатського воєводства Польща). Перша письмова згадка про село датується 13 жовтня 1441 року, . Документи свідчать, що вже 1595-го там діяла парафія східного обряду.Тепер тут буде Польща! відділ Армії Крайової на чолі з поручиком Юзефом Біссом (псевдо Вацлав). Польський напад, жертвою якого стали 366 українців,

[Today Pavlokoma is a village with an ethnically pure population -- Polish.]

Нині Павлокома -- село з етнічно однорідним населенням -- польським.